Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Potna-Pekka -säätiö sr ja sen kotipaikka on Oulu.

2 § Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellisesti Oulun Luistinseura ry:n ja Pelimiehet ry:n sekä muiden urheilujärjestöjen ja urheiluopiston sekä erilaisten muiden yhteisöjen ja myös yksityisten henkilöiden toimesta urheilun ja liikuntakasvatuksen hyväksi Oulun kaupungissa toimeenpantavaa koulutus-, kilpailu -, julkaisu -, juhla- ja muuta samaan tarkoitukseen tähtäävää toimintaa.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

  1. myöntää 2 §:ssä mainituille urheiluseuroille ja yhteisöille sekä myös yksityisille henkilöille avustuksia, apurahoja ja stipendejä;
  2. ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja;
  3. hankkia, rakentaa tai omistaa kiinteistöjä;
  4. hankkia tai omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä arvo-osuuksia; harjoittaa ja tukea kaikkea muuta toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Säätiö voi harjoittaa tarkoitusta edistävää liiketoimintaa omassa toiminnassaan tai kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi omassa toiminnassaan tai kokonaan tai osoíttain omistamiensa yhtiöiden kautta.

4 § Säätiön hallinto
Säätiön toimielin on hallitus.  Lisäksi säätiöllä voi olla asiamies.

5 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintää viisi (5) ja enintään seitsemän (7). jäsentä. 

Hallituksen jäsenet valitsee hallitus.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.  Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.  Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita enintään neljä kertaa peräkkäin.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkamista on täyttänyt 65 vuotta. 

6 § Hallituksen tehtävät
Hallitus huiolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi.  Hallitus vastaa siitä,  että säätiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus kalenterivuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä kokouksessaan:

  1.  vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
  2. päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  3. päättää hallituksen jäsenten lukumäärän;
  4. valitsee hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
  5. valitsee seuraavaksi vuodeksi KHT- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan;
  6. vahvistaa säätiön talousarvion ja toimintasuunnitelman; sekä käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 § Hallituksen kokoukset ja päätöksenteko
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu on lähetettävä sähköisesti hallituksen jäsenen säätiölle toimittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla tavoin kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota yli puolet läsnäolevista jäsenistä kannattaa, jollei laissa ja säännöissä toisin säädetä.  Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.  Vaaleissa tulevat valituiksi enemmän kuin puolet ääniä saaanut.  Jos ensimmäisellä kerralla  kukaan ehdotetuista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

8 § Säätiön edustaminen
Säätiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen valtuuttaman muun henkilön kanssa.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi KHT- tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

10 § Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen
Päätöksen säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta voi tehdä hallitus.  Päätös tulee hyväksytyksi, mikäli sitä kannattaa vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä. 

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätiön varat on käytettävä säätiön hallituksen määräämällä, Oulun Luistinseura r.y:n liikuntakasvatustyötä parhaiten edistävällä tavalla.